5922e12568579_8_9

zemeljnyj uciastok vozle ozeratrakajskijrajon,zemes sklypas traku rajone ilgiai ezero